Andmekaitsetingimused

Invaru OÜ hindab oma klientide õigust privaatsusele ja andmekaitsele. Käesoleva privaatsusteate eesmärk on anda ülevaade, kuidas me kogume ja kasutame klientide isikuandmeid ning mida me teeme, et tagada klientide isikuandmete kaitse.  

Käesolev privaatsusteade kohaldub Invaru OÜ kliendile, teenuste kasutajale, meie veebilehe www.invaru.ee külastajale või kui klient esitab meile päringu e-kirja või veebi teel. 

1. Mõisted 

Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada tunnuste põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator; füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal. 

Isikuandmete töötlemine - isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine. 

Vastutav töötleja - füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori või KOV asutus, kes otsustab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. 

Volitatud töötleja - füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori või KOV asutus, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja ülesandel ja kirjaliku lepingu alusel. 

Isikuandmetega seotud rikkumine - nõuete rikkumine, mis põhjustab edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kadumise, muutmise, loata avalikustamise või neile juurdepääsu. 

Klient – Invaru OÜ poest või e-poest toodet või teenust ostev või üüriv füüsiline isik, kes ostab või üürib abivahendeid nii täishinnas kui ka riigipoolsetel soodustingimustel kui tegemist on soodustuse saamiseks selleks õigustatud isikuga. 

2. Isikuandmete vastutav töötleja 

Invaru OÜ on erinevates isikuandmete töötlemise protsessides isikuandmete vastutav või volitatud töötleja. Invaru OÜ isikuandmete vastutava töötlejana töötleb: 

 • klientide andmeid, kes ostavad või on ostnud tooteid või teenuseid Invaru OÜ poest või e-poest; 

 • klientide andmeid, kes üürivad või on üürinud abivahendeid Invaru OÜ-st; 

 • klientide andmeid, kellele osutatakse või on osutatud abivahendi hooldusteenust või transporditeenust; 

 • veebilehe külastajate andmeid. 

Invaru OÜ kasutab volitatud töötlejaid, kes töötlevad isikuandmeid ainult Invaru OÜ-ga sõlmitud lepingu ja kirjalike juhiste põhjal: 

 • IT hooldus- ja arendusteenuse pakkuja;  

 • Invaru OÜ-le võlgnevate klientidega tegelev ettevõte; 

 • Invaru OÜ vara kaitseks objektide valveteenuse osutaja; 

 • E-poe maksetehingu täitja; 

 • kuller- ja kohaletoimetamise teenust pakkuvad ettevõtted. 

Invaru OÜ on volitatud töötleja ja Sotsiaalkindlustusamet on vastutav töötleja kui klient soovib abivahendit osta või üürida riigipoolse soodustusega. 

3. Töödeldavad isikuandmed 

Isikuandmed – ees- ja perekonnanimi, isikukood. 

Kontaktandmed – aadress, telefoninumber, e-posti aadress. 

Dokumendi koopia – isikut tõendava dokumendi koopia kui abivahendit soovib üürida teise riigi kodanik. 

Pangakonto number – vajaduse korral, kui Invaru OÜ tagastab kliendile enammakstud summa. 

E-poe andmed – ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress kauba saatmiseks.  

Logistika andmed – abivahendi hooldusteenuse või transporditeenuse osutamiseks ees- ja perekonnanimi, abivahendi asukoha aadress, e-posti aadress ja telefoninumber. 

Soodustingimustega tehingu andmed – abivahendite riigipoolsetel soodustingimustel ostmise või üürimise võimaldamiseks selleks õigustatud isikutele kogub Invaru OÜ andmeid vastutava töötleja Sotsiaalkindlustusameti nimel vastavalt koostöölepingule Sotsiaalkindlustusametiga, Sotsiaalhoolekande seadusele ning  Sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrusele nr 74 “Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed”. 

Tehingu vormistamisel kogutakse kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress. 

Kliendi andmed puude ja/või osalise  või puuduva töövõime kohta, abivahenditõendi ja koolitõendi kohta pärib Invaru OÜ sotsiaalkaitse infosüsteemist SKAIS2 ning säilitab digitaalsel kujul. 

Vajadusel kogutakse kliendilt järgmised andmed digitaalsel kujul säilitamiseks: 

 • abivahenditõend või rehabilitatsiooniplaan; 

 • 18-26. aastastel õppivatel isikutel koolitõend; 

 • Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud eriotsus;  

 • muud seadusega ettenähtud dokumendid, volikiri; 

 • tööhõive info kogumine 16. aastaste kuni pensioniealiste isikute puhul nende suulisel nõusolekul (andmed tööhõive staatuse, kursusel või koolitusel osalemise,  omavalitsusüksuse, kontaktandmete kohta). 

Soodustingimustega tehingu andmed esindaja vahendusel – kui riigipoolsete soodustingimustega üüritehingut tuleb vormistama kliendi esindaja, siis lisaks kliendi andmetele kogutakse ka esindaja andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber ja/või e-posti aadress, aadressi info. Riigipoolsete soodustingimustega müügitehingu puhul kogutakse kliendi esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood.  

Kliendi esindaja kohta kogutavate isikuandmete töötlus tuleneb Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud koostöölepingust, mille alusel Invaru OÜ-l on kohustus tuvastada õigustatud isiku esindaja isikut tõendava dokumendi alusel, registreerida esindaja ning vajadusel veenduda, et esindamise korral on kliendi esindajal olemas vastav määrus eeskoste seadmise kohta.   

4. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus 

Invaru OÜ eesmärk on tegeleda igapäevase äritegevusega abivahendite valdkonnas pakkudes oma klientidele võimalust osta või üürida abivahendeid nii täishinnas kui ka riigipoolsetel soodustingimustel kui viimase puhul on tegemist soodustuse saamiseks selleks õigustatud isikuga.  

Invaru OÜ töötleb kliendi isikuandmeid lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, Invaru OÜ õigustatud huvi alusel või kliendi nõusoleku alusel. 

4.1. Isikuandmete töötlemine lepingust tuleneva kohustuse täitmiseks 

Isikuandmeid töödeldakse lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, kui seda ei ole võimalik saavutada isikuandmete töötlemist vältides.  

Töötlemise eesmärk 

Isikuandmete kategooriad 

Abivahendi ostmine 

Isikuandmete kogumist ei toimu, v.a juhul kui klient soovib nimelist arvet, siis vormistatakse arve nimeliselt 

Abivahendi üürimine 

Isikuandmed, kontaktandmed 

Abivahendi ostmine e-poest 

E-poe andmed 

Abivahendi üürimine, teise riigi kodanik 

Isikuandmed, kontaktandmed, dokumendi koopia 

Abivahendi hooldusteenuse või transporditeenuse osutamine 

Logistika andmed 

Raha tagastamine kliendile 

Isikuandmed, pangakonto number 

 

4.2. Isikuandmete töötlemine seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks 

Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks toimub isikuandmete töötlemine siis, kui seda nõutakse ettevõttelt kohalduva seadusega. 

Töötlemise eesmärk 

Isikuandmete kategooriad 

Riigipoolsetel soodustingimustel abivahendi ostmine või üürimine

Soodustingimustega tehingu andmed

Riigipoolsetel soodustingimustel abivahendi ostmine või üürimine esindaja vahendusel 

Soodustingimustega tehingu andmed esindaja vahendusel

Raamatupidamine (sh raamatupidamise alusdokumentide säilitamine) 

Isikuandmed, kontaktandmed, pangakonto andmed 

Avaliku võimu organite ja riigiasutuste infopäringutele vastamine 

Isikuandmed, kontaktandmed 

4.3. Isikuandmete töötlemine õigustatud huvi alusel 

Kvaliteetsema teenuse osutamise ning äritegevuse edendamise eesmärgil töötleb Invaru OÜ kliendi isikuandmeid lähtuvalt ärihuvist, pidades silmas kliendi põhiõigusi ja –vabadusi. Isikuandmete töötlemisel õigustatud huvi alusel on oluline tagada tasakaal Invaru õigustatud huvi ja kliendi privaatsusõiguste vahel. Õigustatud huvi tuvastamiseks läbitakse kolmeastmeline test: huvikontroll ehk eesmärgi test, vajalikkuse test ning tasakaalutest. 

Töötlemise eesmärk 

Isikuandmete kategooriad 

Uudiskirjade saatmine klientidele

Kontaktandmed

Võlgnike andmete edastamine võlgadega tegelevale ettevõttele 

Isikuandmed, kontaktandmed, andmed võlgnevuse kohta 

Kliendisuhte hoidmine ja arendamine (päringutele vastamine, klienditeenindus, infovahetus) 

Isikuandmed, kontaktandmed

4.4. Isikuandmete töötlemine kliendi nõusoleku alusel 

Nõusoleku alusel töödeldakse isikuandmeid kindlate eesmärkide ulatusesKliendil on alati õigus antud nõusolek tagasi võttakasutades e-kirja lõpus olevat Kliki siia, et nimekirjast lahkuda” linki või võttes ühendust Invaru OÜ-ga e-posti aadressil andmekaitse@invaru.ee ning nõusoleku alusel töödeldavad andmed kustutatakse. 

Töötlemise eesmärk 

Isikuandmete kategooriad 

Turundustegevus 

Kontaktandmed 

5. Andmete edastamine kolmandatele osapooltele 

5.1. Sotsiaalkindlustusamet. Invaru OÜ põhikohustuseks Sotsiaalkindlustusameti ees on osutada abivahendite müügi- ja üüriteenust õigustatud isikutele vastavalt õigusaktidest tulenevatele tingimustele. Igal kalendrikuul esitab Invaru OÜ koondaruanded Sotsiaalkindlustusametile abivahendite tehingute ja tööealiste isikute seireinfo kohta, mille Invaru OÜ sisestab otse Sotsiaalkindlustusameti andmekogusse. Invaru OÜ edastab järjekorratabelid ja muu aruandevälise isikuandmetega seonduva info Sotsiaalkindlustusametile krüpteeritult e-posti teel.  

5.2. Creditreform Eesti OÜ. Invaru OÜ edastab võlgnike andmed krüpteeritult e-posti teel võlgade sissenõudmisega tegelevale ettevõttele Creditreform Eesti OÜ, kellega on Invaru OÜ-l sõlmitud koostööleping, mille alusel teenusepakkuja on kohustatud täitma konfidentsiaalsusnõuet klientide isikuandmete kohta, mis on talle teatavaks saanud.  

5.3. Maksekeskus AS. Invaru OÜ edastab e-poes teostatavate tehingute eest maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS. 

5.4. Muudel juhtudel annab Invaru OÜ isikuandmeid välja ainult riigiasutustele seadusega ettenähtud ulatuses. 

6. Andmete säilitamine 

Invaru OÜ säilitab klientide isikuandmeid seaduses ettenähtud tähtajani või seni, kuni see on vajalik privaatsusteates kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks.  

Säilitamise tähtaeg 

Näited 

Kuni nõusoleku tagasivõtmiseni 

Andmed, mille töötlemiseks klient on andnud oma nõusoleku 

7 aastat  

Raamatupidamise algdokumendid (näiteks arved) 

3 aastat 

Sotsiaalkindlustusametil (SKA) on õigus kontrollida kinnitatud ja tasutud abivahendite tehinguid tagasiulatuvalt kolm aastat pärast SKA-ga sõlmitud koostöölepingu lõppemist. Sellest tulenevalt on Invaru OÜ-l kohustus säilitada kliendi puude ja/või töövõime dokumendi koopiat, koolitõendi koopiat, eriotsuse koopiat ja muid seadusest tulenevat dokumentide koopiaid kolm aastat peale Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud koostöölepingu lõppemist. Koostööleping Sotsiaalkindlustusametiga lõppeb 31.12.2022 

Aastani 2029 

Abivahenditõendid, rehabilitatsiooniplaanide koopiad ning tööhõive info (kohustus tuleneb Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud koostöölepingust). 

 

7. Kliendi andmekaitsealased õigused  

7.1. Õigus parandada ebaõiged isikuandmed. 

7.2. Õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta ning tutvuda oma andmetega. Isikuandmete töötlemise teabe saamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus e-posti aadressile andmekaitse@invaru.ee  

 • Invaru OÜ on kohustatud veenduma, et kliendil on õigus vastavaid isikuandmeid saada, seetõttu palume isikuandmetega seotud päringu esitamisel tõestada isikusamasust või andmete taotlemise õigust. 

7.3. Õigus taotleda isikuandmete töötlemise piiramist ning vaidlustada Invaru OÜ poolset isikuandmete töötlemise vajadust. 

7.4. Õigus isikuandmete kustutamisele või töötlemise piiramisele juhul kui Invaru OÜ ei töötle andmeid seadusest või lepingust tuleneva kohustuse täitmiseks. 

7.5. Õigus taotleda oma isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale andmetöötlejale, kui see on tehnoloogiliselt võimalik. 

Eelpool nimetatud õiguste kasutamiseks palume pöörduda Invaru OÜ andmekaitse spetsialisti poole aadressil andmekaitse@invaru.ee  

7.6. Õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. 

8. Küpsised 

8.1. Külastades Invaru OÜ veebilehtesalvestab www.invaru.ee teie IP-aadressi ja kasutab standardset tehnoloogiat nimega küpsised.  

8.2. Küpsise funktsioon on üldise statistika kogumine Invaru OÜ kodulehe liikluse kohtakodulehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajate jaoks. See info aitab kodulehekülge ajakohastada ja muuta info kasutajale  paremini kättesaadavaks. 

8.3. Küpsis on andmefailmille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algselt salvestas.

8.4. OÜ Invaru võib kasutada veebianalüüsi teenusGoogle Analyticsmida pakub Google, Inc. (1600 Amphitheatre ParkwayMountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google Analytics kasutab küpsiseidKogutud küpsiste põhjal luuakse raporteidmida Google säilitabGoogle’i privaatsuspoliitika on kättesaadav aadressilt http://www.google.com/privacypolicy.html 

8.5. Teil on õigus küpsiste kasutamine ära keelata, mille korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid. 

9. Isikuandmete töötlemise turvalisus 

Invaru OÜ on kehtestanud vajalikud korralduslikud, füüsilised ja tehnilised turvameetmed isikuandmete kaitsmiseks.  

Füüsilised meetmed – isikuandmeid sisaldavaid paberkandjal dokumente hoitakse lukustatud ruumides ja kappides, IT-süsteemid on piisavalt kaitstud tule, ülekuumenemise, vee, voolukõikumiste ja voolukatkestuste eest. 

Tehnilised meetmed – andmed on krüpteeritud ja kaitstud tulemüüri ja viirusetõrje tarkvaraga. 

Korralduslikud meetmed – kõigile IT süsteemide kasutajatele on määratud rollid ja profiilid ning on tagatud, et ligipääsuõigused tühistatakse töötaja töölt lahkumisel Invaru OÜ-st; avalikult kasutatavatest ruumidest ei pääse ilma volituseta ruumidesse, mida kasutatakse isikuandmete töötlemiseks.  

Isikuandmete töötlemise turvalisuse tagamiseks on kehtestatud juhised, reeglid ja meetmed, mis hõlmavad töötajate, informatsiooni, IT-infrastruktuuri, ettevõtte siseste ja avalike võrkude ning ka kontorihoonete ja tehniliste seadmete kaitset. 

Isikuandmetega kokkupuutuvad isikud on läbinud asjakohase koolituse ja saanud isikuandmete turvaliseks töötlemiseks juhised. 

Tagamaks privaatsusõiguste kaitse, järgib Invaru isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamise põhimõtteid. 

10. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused  

Invaru OÜ jätab endale õiguse vajadusel privaatsusteate üldtingimusi muuta. Invaru OÜ kodulehelt leiab alati kõige värskema privaatsusteate versiooni.  

Andmetöötluse ja andmekaitse kohta tekkivate küsimuste korral palume võtta ühendust meie andmekaitse spetsialistiga e-posti aadressil andmekaitse@invaru.ee

Filtrid
Sorteeri
Display