Suhtlemine on eriline tegevus

Suhtlemine on eriline tegevus

Eesti Eripedagoogide Liidu ajakirjas Eripedagoogika (nr. 70, oktoober 2023) ilmus artikkel, milles Jaagu Lasteaed-Põhikooli õpetajad Rita Tamm ja Anneliis Koemets jagavad oma kogemusi suhtlusabivahendite kasutamisel. Lisaks allolevale loole on ajakirjas ka teisi toredaid PCS-piltide kasutamise näiteid.

 


SUHTLEMINE ON ERILINE TEGEVUS

Rita Tamm - õpetaja

Anneliis Koemets -  õpetaja


Elu koosneb lakkamatust suhtlemisest teiste inimeste ja olenditega, ka iseendaga saab mõttes hääletult kõnelda. Ajal, mil inimesed elatusid üksnes küttimisest, karja- ja põllupidamisest, usuti, et isegi eluta esemetel, nagu kividel, päikesel ja äikesel, on hing ja nende poole võib palves pöörduda. Rääkimata puudest, keda metsa minnes tervitati ja kellelt enne raiumist vabandust paluti. Muinasjuttudes on rääkivad loomad ja linnud, kelle kõnest on mõnele inimesele antud võime aru saada. Heade sõprade ja tuttavatega suheldes piisab teinekord poolest sõnast või üksnes pilgust, et kaaslast mõista. Vestluskaaslase näoilmest ja kehahoiakust võib paljugi välja lugeda, saada aimu tema meeleolust või suhtumisest mõnda küsimusse (Suhtlemise tähtsus, 2023).

 

Suhtlusabivahendite mitmekesisus

Suhelda saab ka sõnadeta. Suhtlusabivahendite valik on mitmekülgne ning lapsega tegelevad täiskasvanud selgitavad välja, millised neist on lapsele jõukohased ja tema arenguks vajalikud. Tuntumad sõnadeta suhtlemise abivahendid on PCS-pildid, suhtlustahvlid ja -kaustad, mitmesugused kommunikaatorid, lisaks miimika ja emotsioonid, žestid ning kõnet toetavad viiped.

Tänu tehnoloogia arengule saab abivahendite loetelusse lisada ka silmajälgimisseadme, mis on erivajadusega inimesele abiks nii suhtlemisel kui ka õppimisel. Esmapilgul võib silmajälgimisseadme kasutamine tunduda keeruline, aga praktika on näidanud, et harjutades saavad õpilased kiiresti aru, mis kasu nad silmaseadmest saavad, kui pingutavad. Suhtlemise algatab motiiv ja suhtlemise käigus tekib tulemus.

 

 

Kuidas töötab silmajälgimisseade?

 

Silmajälgimisseadet juhitakse pilguga. Inimeste jaoks, kes pole võimelised arvutit juhtima ei hiire ega klaviatuuriga, on välja töötatud silmajälgimise tehnoloogia. Silmajälgimise süsteem avab suhtlemiseks vajaliku ukse eeskätt neile, kellele see on olnud suletud trauma (nt seljaaju vigastus), hague (amüotroofne lateraalskleroos ehk ALS), halvatuse või mõne muu põhjuse tõttu.

Silmajälgimise tehnoloogia põhimõte seisneb pupillide liikumise jälgimises. See tähendab valgusallika kasutamist, et tekitada silmades valguse peegeldust, ja samuti kaamerate kasutamist, et teha pilt silmadest peegeldunud valgusest. Pildi järgi tuvastatakse pupill ja valgusallika peegeldus sarvkestal. Saadud tulemuse, Tobii 3D-silmamudeli ja teiste peegeldusest saadud geomeetriliste omaduste järgi arvutatakse matemaatiliste mudelite abil välja pilgu asukoht arvutiekraanil.

 

Lihtsustatult öeldes tähendab see, et silmajälgimise seade leiab üles inimese pupillid ja võimaldab arvutit juhtida pilgu vahendusel (Pilguga juhitavad seadmed, 2023).
Järgnevalt tutvustame silmajälgimisseadme kasutamise lugusid Jaagu kooli laste näitel.

A. lugu, õpetaja Rita

 

A. õpib 4. klassis hooldusõppe õppekava alusel. Iseseisvalt ta ei liigu, aga suudab istuda eritoolis.

A. hakkas silmajälgimisseadmega tutvust tegema juba lasteaias. Silmaseadet kasutas ta tegevusterapeudi teenusel käies. Põhiliselt harjutas ta seadme kasutamist mängude abil.

1. klassis suhtles A. miimika, tuttavate PCS-piltide ning jah/ei-kommunikaatori vahendusel (ta suudab ise täiskäega vajutada). Ta jätkas silmajälgimisseadme kasutamist tegevusteraapias käies ja lisaks hakkasime seda klassis regulaarselt kord nädalas kasutama. Eesmärgiks seadsime suurendada kooli ja õppetööga seotud PCS-piltide sõnavara.

2. klassis sagenes eelnevale lisaks silmaseadme kasutamine nädalas. Klassis kasutas A. seadet kaks korda nädalas ning lisaks tegevusteraapias ja eripedagoogi juures. Eesmärk oli rikastada uute teemadega seotud sõnavara, mängida tähelepanu ja keskendumist arendavaid mänge, suhelda silmaseadme vahendusel, kasutades vastuseks pilte ning teha valikuid piltide abil.

3. klassis kasutas A. silmajälgimisseadet iga päev (mitte küll kõikides tegevustes). Teemad ja PCS-pildid olid samasugused nagu teistel õpilastel, kuid A. kasutas neid silmaseadme abil.

4. klassis oskab A. vastata küsimustele, teeb valikuid, avaldab arvamust, algatab ise suhtlust enda valitud teemal. Ta sai oma arvutisse suhtluskausta. Eesmärgiks on sõnavara jätkuv suurendamine, vestlusteemade valimine, suhtluskausta kasutamise õppimine/harjutamine, koostöö ja tegutsemine koos teiste lastega.B. lugu, õpetaja Rita


B-l on isiklik arvuti ja silmajälgimisseade, mille ta sai juba lasteaias. Seadme soetamisel toetasid peret SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond ja Tahkuranna vald.

B-l on diagnoositud tserebraalparalüüs, millest on tingitud füüsilise arengu mahajäämus. B. on ratastoolis ning tal esineb tahtmatuid käte ja jalgade liigutusi. Samuti on häiritud tema kõne. Praegu õpib ta Jaagu koolis 7. klassis toimetuleku õppekava järgi.

B. väljendab end verbaalse kõne abil. Kui vahel on raske mõnest sõnast aru saada, siis on abiks PCS-pildid või püüab ta oma mõtet edasi anda teiste sõnadega. Õpilane oskab lugeda ja talle meeldib kuulata ka ettelugemist. Tema sõnavara on rikkalik.

Füüsilise puude tõttu on B-l raskusi kirjutamisega. Siinkohal tulebki appi silmajälgimisseade, mille abil ta kirjutab, otsib internetist infot, suhtleb meili teel oma pere ja sõpradega, valmistab e-kaarte, teeb selfisid, mängib õppe- ja arvutimänge, valib kuulamiseks meelepärast muusikat.


D. lugu, õpetaja Anneliis

D. tutvus silmajälgimisseadmega viieaastaselt tegevusterapeudi ja eripedagoogi juures, kus ta kasutas seda erinevate mängude mängimiseks. Kuueaastaselt hakkas ta silmaseadet kasutama iga päev AAC-õpetaja juures individuaaltundides. Eesmärgiks oli õppida silmajälgimisseadet kasutama oma soovide väljendamiseks ja küsimustele vastamiseks. Keskendumise harjutamiseks mängis ta programmi „Look to Learn" mänge ja PCS-piltidega loodud isiklikud suhtluskaustad olid mõeldud sõnavara rikastamiseks ja eneseväljendamiseks. Alustasime suhtluskaustaga, kus oli kaks valikut. Laps õppis kiiresti neid kasutama. Praeguseks oleme jõudnud nelja pildivalikuga suhtluskaustani. Tüdrukul on võimalus rääkida silmajälgimisseadme vahendusel oma perekonnast, lasteaiakaaslastest, ilmast ja tunnetest. Mängude kaustas saab ta valida värve, numbreid ja kujundeid. Talle meeldib väga teha valikud koduloomade, pillide ja laulude kaustast. Selgeks õpitud kaustades orienteerub ta hästi ja suudab keskenduda konkreetsele pildile. Eesmärgiks on jätkuvalt silmajälgimisseadme abil sõnavara suurendamine ja valikute tegemine.

 

Lõpetuseks

Jaagu Lasteaed-Põhikooli lasteaia lapsed ja kooli õpilased on tublid suhtlusabivahendite kasutajad. Õpetajad ja õpetaja abid on vajalike vahendite kasutama õppimisel lastele abiks ja toeks. Järjekindel igapäevane harjutamine viib sihile ja lapsed saavad osaleda erinevates ühistegevustes just neile sobivate suhtlusabivahenditega.

Meie silmajälgimise seadmete kasutamine laste arengu toetajana avaldas muljet ka president Kersti Kaljulaidile, kes külastas 2019. aastal Jaagu kooli ja Perekodu. 2022. aasta sügisel naasis president meie kooli ning tegi väikese saatelõigu, kus tutvustas ühe õpilase lugu. Saadet on võimalik järelvaadata Delfist (Kersti Kaljulaid (h)arutab, 2022).

Tänu silmajälgimisseadmele saavad ka füüsilise puudega õpilased kasutada arvutit nii õppimiseks, vaba aja sisustamiseks kui lihtsalt kaaslastega suhtlemiseks.


Allikad ja kirjandus

Kersti Kaljulaid (h)arutab. Delfi, 19.10.2022. https://www.delfi.ee/artik -kel/120084898/video-silmajalgimisseadme-abil-maailmaga-suhtlev-13-aas-tane-riin-unistab-presidendiks-saamisest  
Pilguga juhitavad seadmed. Invaru abivahendikeskus, https://www.invaru.ee/ee/pilguga-juhitavad-seadmed-2?productListFilters=   (11.05.2023)
Suhtlemise tähtsus. Opiq, www.opiq.ee/kit/68/chapter/3269 (29.03.2023)


Invaru pakub võimalust Tobii I-110 kommunikaatorit ja Tobii I-16 pilgujälgimise seadet kaks nädalat tasuta proovida. Prooviperiood toimub kindla juhendi alusel. 

Prooviperioodi kasutamiseks võtke palun ühendust info@invaru.ee.

Jäta kommentaar
Ainult registreeritud kasutajad saavad jätta kommentaare
Filtrid
Sorteeri
Display